Činnosť

Architekti a inžinieri našej spoločnosti pre vás vedia zabezpečiť odborné služby v oblasti pozemných stavieb, a to v nasledovnej projekčnej a inžinierskej činnosti:

 • hodnotenie lokality určenej pre výstavbu
 • spracovanie lokalizačnej-urbanistickej štúdie
 • spracovanie architektonickej štúdie
 • riešenie územnoplánovacej informácie
 • vypracovanie Projektovej dokumentácie (PD) pre vydanie Územného rozhodnutia (ÚR)
 • Inžinierska činnosť (IČ) pre vydanie ÚR
 • vypracovanie PD pre vydanie Stavebného povolenia (SP)
 • IČ pre vydanie SP
 • vypracovanie PD pre realizáciu stavby
 • výber najvhodnejšieho dodávateľa pre realizáciu stavby
 • stavebný dozor počas realizácie stavby
 • autorský dozor počas realizácie stavby
 • IČ ku kolaudácii stavby

Pre našich klientov poskytujeme aj konzultačné činnosti oblasti investičnej prípravy:

 • hodnotenie investičných zámerov z urbanistického hľadiska
 • hodnotenie investičných zámerov zo stavebno-technického hľadiska
 • hodnotenie investičných zámerov z ekonomického hľadiska
 • hodnotenie investičných zámerov z hľadiska stavebnej fyziky, denného osvetlenia, akustiky a energetiky.
 • riešenie návrhov rekonštrukcií a sanácia porúch stavieb.
 • konzultačné služby pre efektívne zhodnotenie nehnuteľnosti, predaj alebo kúpu nehnuteľnosti.

Uvádzané činnosti sú prevádzané členmi spoločnosti SIMANEK, s.r.o., jej zamestnancami a overenými zmluvnými partnermi. Na vaše požiadavky radi zodpovieme na tel.č.: 0902 429 902 alebo formou emailu: info@m8arch.sk Dohodnite si termín stretnutia s našimi odborníkmi.