moderné riešenia

architekti a inžinieri našej spoločnosti pre  vás vedia zabezpečiť odborné služby v oblasti pozemných stavieb, a to v nasledovnej  projekčnej a inžinierskej činnosti:

-    hodnotenie lokality určenej pre výstavbu

-   spracovanie lokalizačnej-urbanistickej  štúdie

-   spracovanie architektonickej štúdie

-   riešenie územnoplánovacej informácie

-   vypracovanie Projektovej dokumentácie (PD)  pre vydanie Územného rozhodnutia (ÚR)

-   Inžinierska činnosť (IČ) pre vydanie ÚR

-   vypracovanie PD pre vydanie Stavebného povolenia (SP)

-   IČ pre vydanie SP

-   vypracovanie PD pre realizáciu stavby

-   výber najvhodnejšieho dodávateľa pre realizáciu stavby

-   stavebný dozor počas realizácie stavby

-   autorský dozor počas realizácie stavby

-   IČ ku  kolaudácii stavby


Pre našich klientov poskytujeme aj konzultačné činnosti oblasti investičnej prípravy:

-   hodnotenie investičných zámerov z urbanistického hľadiska

-   hodnotenie investičných zámerov zo stavebno-technického  hľadiska

-   hodnotenie investičných zámerov z ekonomického hľadiska

-   hodnotenie investičných zámerov z hľadiska stavebnej fyziky,  denného osvetlenia, akustiky a energetiky.

-   riešenie návrhov rekonštrukcií a sanácia porúch stavieb.

-   konzultačné služby pre efektívne zhodnotenie nehnuteľnosti, predaj alebo kúpu nehnuteľnosti.


Uvádzané činnosti sú  prevádzané členmi spoločnosti SIMANEK, s.r.o., jej zamestnancami a overenými zmluvnými partnermi.

Na vaše požiadavky radi zodpovieme na tel.č.: 0902 429 902  alebo formou emailu: info@m8arch.sk

Dohodnite si termín stretnutia s našimi odborníkmi.

Copyright © 2012-2024 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk