moderné domy na mieru

chcem dom od m8arch

  individuálny projekt rodinného domu   vychádza z architektonickej štúdie, ktorá odzrkadľuje požiadavky investora.

  architektonická štúdia   obsahuje:
architektonická správa, 3d vizualizácie objektu, situácia (v mierke  1:500), výkresy  (v mierke 1:100), pôdorysy, pohľady, charakteristické rezy.

  projekt domu    slúži na stavebné povolenie a  realizáciu stavby. Je vyhotovený v 5-tich kópiách.  Jeho súčasťou je stavebná-architektonická časť, statika, zdravotechnika, vykurovanie, elektroinštalácia, domový plynovod.

 01  projekt architektúry   obsahuje: sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100).  Pôdorys základov, pôdorysy, rezy, krov, pohľady, výkaz výrobkov, podláh, okien, dverí, materiálov.

 02  projekt statiky   obsahuje: technickú správu, výkresy skladby stropov, výkresy výstuže a tvaru stropných dosiek, vencov, prekladov, schodíšť a výkaz spotreby materiálu.

 03  projekt zdravotechniky  obsahuje: technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu, domovej kanalizácie a výkaz materiálu.

 04  projekt  vykurovania  obsahuje: technickú správu, spotrebu energie na vykurovanie, výkresy rozvodov ústredného kúrenia, schému zapojenia kotla, umiestnenie, dimenzie vykurovacích telies.

 05  projekt elektroinštalácie  obsahuje: technickú správu, rozvody zásuvkovej, svetelnej a motorickej elektroinštalácie, slaboprúdové rozvody, schému rozvádzača.

 06  projekt domového plynovodu  obsahuje: technickú správu, výkresy domového plynovod.

Projekty sériovo predávané neobsahujú kvôli rôznorodosti parciel a technického napojenia na verejné inžinierske siete osadenie domu na pozemok, napojenie na inžinierske siete a projekt požiarnej ochrany.

Výkresy je možné po individuálnej dohode spracovať k projektovej dokumentácii v tomto rozsahu:
- architektonické riešenie, osadenie objektu v teréne
- koordinačná situácia - prípojky jednotlivých profesií
- projekt požiarnej ochrany

Individuálny projekt obsahuje napojenie na inžinierske siete a projekt požiarnej ochrany.

Podklady potrebné pre vyhotovenie výkresov osadenia objektu, jednotlivých prípojok a požiarnej ochrany:
polohopis, výškopis, prípadne geometrický plán daného pozemku v digitálnej podobe vyhotovený odborne spôsobilým projektantom v odbore geodézia. Na podkladoch musia byť uvedené hranice parciel, parcelné čísla nehnuteľností a aj susedných parciel, jestvujúce objekty na predmetnej parcele a aj na susedných pozemkoch, kópia listu vlastníctva, polohové a výškové rozmiestnenie sietí,
odsúhlasenie bodov napojenia dotknutými správcami resp. vlastníkmi sietí, ich dimenzie, typ, materiály.

Orientačné ceny služieb nájdete  v cenníku, termín a samotný rozsah prác sa určia dohodou pri osobnom stretnutí.

Copyright © 2012-2019 m8arch s.r.o. Tvorba web stránok - Ján Ďuriga

+421 902 429 902 | info@m8arch.sk